Isóp a férgek ellen

isóp a férgek ellen

H A L M A I JÁNOS Budapest "VTelius P é t e r személyét, életét és m u n k á s s á g á ta Herbárium keletkezését, egyes népi gyógyászati vonatkozásait, n ö v é ­ nyeit, a szerző és könyvének értékét és h a t á s á t többen ismer­ t e t t é kbirálták, esetleg m é l t a t t á k. Ha egy m isóp a férgek ellen v e t és annak szerzőjét a késői mandarin férgek ellen bírálni kívánja, akkor azt helyesen és tárgyilagosan csak ú g y végezheti el, ha m i n d k e t t ő t korával, körülményeivel szoros összhangban, vagyis keletkezésében, létrejöttében, működésében és pinworm terápia, t e h á t dialektikusan, vagyis mindenkori környezetével összefüggésben és nem abból kiragadva, elvontan és elszigetelten t á r g y a l j a.

Ezt az utat választották e t a n u l m á n y o k szerzői is, hogy irodal­ munk e régi, de haladó szellemű t e r m é k é t új köntösében méltóan vezessék be a Isóp a férgek ellen X. Melius szellemi arcképét, a Herbárium néprajzi értékelését, valamint növényeit egy-egy bevezető t a n u l m á n y b a n megkapja i t t az olvasó. Részemre az orvos-botanikai ismertetés, helye­ sebben értékelés maradt.

Kíváncsiak vagyunk arra, hogy Melius gyógynövényei közül ma melyeket ismerjük, mire használjuk és mire használta az orvostudomány akkor. E kérdést kétfelé kell v á l a s z t a n i : Melius k ö n y v é t a nép számára írta, t e h széles scolex szalag t m i t vett át a n é p és m i t az akkori és a késői hivatalos gyógyászat, másszóval az o r v o s t u d o m á n y ; t o v á b b á m a i és akkori szemmel nézve, illetőleg értékelve: babona, kuruzslás volt-e, vagy pedig a kor színvonalán álló o r v o s t u d o m á n y t tükrözte-e és a m a isóp a férgek ellen o r v o s t u d o m á n y miként értékeli azokat a gyógyszereket?

Tyúktartás ökológiai gazdaságban

Mindezeket összevetve pedig h a l a d ó szellemű, t e r m é s z e t t u d o ­ m á n y o s volt-e a materia medica és az ordináció? Nagy kérdések, melyekre a részletekbe m e n ő elmélyedés, az alapos szaktudás, a t á v l a t felmérése és a tárgyilagos bírálat adhat választ. A kérdések teljes megoldására nem vállalkozhatom, részben az előbbiek, részben az idő és hely h i á n y á b a n.

a parazita manipulál

Igyekeztem sok adatot hozni és a végén n é h á n y konklúziót is levonni. Remélem, hogy mindezek segítségével az olvasó maga tudja megadni a választ a felmerülő egyéb, és részletekbe m e n ő kérdéseire. A következőkben A, BC sorrendben — Gombocz Endre azonosítása alapján — közlöm a Herbáriumban szereplő n ö v é ­ nyek latin nevét, esetleges szükséges szinonimáit vagy más auk­ torát, azután a betegségeket, amelyekre használták a X I X. Amennyiben hazai forrásokban szerepel, végül mai népgyógyászati felhasználásáról is adok még m u t a t ó t Oláh A.

E források részletes címét a végén közlöm, i t t csak a rövidí­ téseket említem meg: Drag. Érdekes adatul kívánkozik P á p a i Páriz Ferenc, a nagyenyedi kollégium t a n í t ó j á n a ka fejedelem házi-orvosának Pax corporis című m ű v é b e n szereplő betegségek, orvoslásuk és n ö v é n isóp a férgek ellen i gyógyszerek összehasonlítása Melius anyagával, mivel év múlva készült és mind a k e t t ő ugyanazt a célt szolgálta, vagyis a nép egészségének helyreállítását; azonban ez utóbbit nagy tekintélyű orvos írta.

Kaporna olaj; Kapotnya-gyökér, -fű Asarum ; Kaláris, tört. Czitvar gyökér. Melius művében szereplő gyógynövények és használatuk. Kormofita növények 1.

Orvosi tanácsok 1687-ből:

Abies alba M i l l. CPinus Picea L. Acanthus mollis L. Egyike az öt, lágyító herbának. Plerbae quinque emollientes.

helmint a bőr alatt

Acer pseudoplatümish. Aconitum vulparia Reichenbach.

Orvosi maszk ban kis fekete kukacok!😬

Lycoctonum auct. Aconitum Lycoctonum L. Az előbbi növény a Közép-Duna vidékén, a K á r p á t o k b a nD u n á n t ú l erdőkben élő, népies nevei farkasfű, t e t ű r o n t ótetvesfő, róka ölő sisakvirág, farkasölő.

pirulák elleni tabletták a testben

Adonis aestivalis L. Gykv herba. A gyógyászatban akkor használják, ha a beteg nem bírja a digitalist. Agrimonia eupatoria L. Fo— No IV-ben herbája a Species agrimoniae composita Cholago­ gum és a Species fragulae composita laxativum a l k o t ó ­ része. Belsőleg bél- t ü d ő -m á j b á n t a l m a k b a nepeképző­ désben; külsőleg pedig mandulagyulladásban, szájpenész­ ben, torok- és szájöblögetésre.

Agrostemma githago L. Ajuga chamaepytis L. Alectrolophus crista gali L. Pollich, R h.

a helmint megjelenésének okai

Alisma plantago aquatica L. Gyökértörzse összehúzó, vizelethajtó, tejképző; használják vízkórság, aranyér, skorbut, víziszony ellen. Friss nedve hólyaghúzó lenne; Drag.

ADATOK A HERBARIUM" ORVOS-BOTANIKAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ - PDF Free Download

Alliaria officinalis Andrz. Gennyedő sebekre, belsőleg magas vérnyomás, isóp a férgek ellen ellen. Alnus glutinosa L. Dragendorffban a szerző W. Betula alnus L. H a t á s nem szerepel. A hazai A. Kérgé­ ben és rügyeiben sok a csersav. Gykv-ben hivatalos szer.

Összesítés

A két utóbbíhan 4- nélkül. Althaea officinalis L. Gykvekben hivatalos szer a levél és gyökér. A gyógyászatban gyökerét, főzetét és virágját is használják főleg légző­ szervek hurutos bántalmainál ; köhögés elleni cukor, szörp is készül belőle. Levelét torok- és száj öblögető tea készítésére; virágjának főzetét szemgyulladásoknál hasz­ nálják. Oláh gyűjtésében kenőcs szerepel.

szakasz 1 áttekintés a platyhelminthesról

Althaea rosea. A sziromlevelekből technikai festékanyag is készül.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - Szakcikkek

A virág főzetét torokvíznek is használják. Amaranthus caudatus L. Magyar neve csákós disznóparéj ; népies neve bárányfa ; kerti dísznövény.

a galandféreg minden jele

Jávorka és t á r s a i : Növényhatározó Anagallis arvensis L. T ü r k m é n i á b a n a magvát bartang használták. Epekor, sárga­ ság, vízkór ellen.

Anagallis femina Mill. Anchusa officinalis.

Ökotartásra született baromfik

Virágja egyike a n é g y szívreható virágnak Flores quatuor cordialis. Antennaria dioica L. F ő z e t é t epebetegségeknél, sárgaságnál, hólyagés vesebántalmaknál a l k a l m a z z á k ; régi népi gyógyszer. Anthémis aivensis L. Virágja féregűző; kőbántalmak lithiasis ellen és sebvíznek használják. Kamilla hamisítása. Anthémis cotala L. Virágja és herbája görcsoldó, féregűző; vérhas, váltóláz, hideglelés ellen, t o v á b b férgek hátfájása sebgyógyító­ szernek is használják; bőrizgató!

AnthriscLis cerefolium L. A herbája köptető és vizelethajtó ; használják a vízkórság, sorvadás ellen; külsőleg a tejcsomók cystapangás és a r a n y é r ellen. Konyhafűszerként zamatos turbolya is szerepel. Tavaszi kúrákhoz gyomorerősítőnek is hasnálják, fűszernövény is. A gyógyászatban nincs nagy jelentősége.

Lásd még